De Ministeries van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben onlangs de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV in werking gesteld. Deze wet zorgt ervoor dat de rechtbank op verzoek van de schuldenaar een tegen hem ingediend faillissementsverzoek voor twee maanden kan aanhouden. Op verzoek van de schuldenaar kan deze termijn nog maximaal twee keer worden verlengd met twee maanden.

De Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV is vooral bedoeld voor ondernemers die door de Coronacrisis en de beperkende overheidsmaatregelen in tijdelijke liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Op deze manier wordt geprobeerd om vermijdbare faillissementen of vermijdbare verhaalsacties en de economische schade door de Coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. De wet geldt niet wanneer de Belastingdienst het faillissement van de schuldenaar aanvraagt of overgaat tot verhaalsacties.

Betalingsregeling
Een ondernemer die gebruik wil maken van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV moet kunnen aantonen dat hij als gevolg van de Coronacrisis zijn bedrijf niet op de gebruikelijke manier heeft kunnen voortzetten. De rechtbank wijst het verzoek toe indien verwacht mag worden dat de schuldenaar na verloop van de bedoelde termijn zijn schulden alsnog kan betalen of een betalingsregeling met hen afsluit. Daarbij kijkt de rechtbank er ook naar of de belangen van de partij die het verzoek tot faillietverklaring heeft ingediend niet wezenlijk en onevenredig worden geschaad. Indien het verzoek tot aanhouding door de rechter wordt toegewezen, dan kan de schuldenaar tijdens de termijn van aanhouding de schuldenaar niet worden verplicht tot betaling van zijn schulden aan de schuldeiser.

Beslaglegging of executie
Naast een faillissementsaanvraag kan een schuldenaar als gevolg van de Coronacrisis ook te maken krijgen met beslaglegging of de executie van een pand- of hypotheekrecht. De Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV voorziet hier eveneens in. De wet biedt de schuldenaar namelijk de mogelijkheid om de voorzieningenrechter te verzoeken om de executie of opeising van goederen te schorsen of een gelegd beslag op te heffen.

Schorsing
De voorwaarden voor toewijzing van een dergelijk verzoek zijn vrijwel identiek aan de toewijzing van een verzoek tot aanhouding van een faillissementsaanvraag. Ook in dit geval kijkt de rechter eerst of de belangen van de partij die wil executeren of beslag wil leggen, niet wezenlijk en onredelijk worden geschaad. Pas daarna doet hij uitspraak over de schorsing van de executie of opeising van goederen, of de toewijzing van de opheffing van een beslag.

Dit artikel is geschreven door Rechtnet.nl. Wil je een beroep doen op deze wet of heb je vragen over betalingsuitstel of incasso van vorderingen? Neem dan contact op Klik hier